Kirkkovenesoutujen 28.5.2023 tulokset

Hei, Tässä kirkkovenesoutujen tulokset:

  1. Teams Horisontti 17:56
  2. Nurmijärven Reserviläiset 18:38
  3. Nurmijärven Yleisurheilu 18:59
  4. Klaukkalan Kiri 21:03
  5. Nurmijärven Yrittäjät 21:31
  6. Nukarin kylä 21:37
  7. Valkjärven kuituosuuskunta 22:54 (vain 10 soutajaa)

Kevätkokous to 7.4.

Pro Valkjärvi ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 7.4.22 klo 18.30
Paikka: Klaukkalan kirjaston 1. kerros, Vilho-sali
 
Tervetuloa mukaan kokoukseen ja yhdistyksen toimintaan!

Pro Valkjärvi tietosuojaseloste

Pro Valkjärvi ry:n tietosuojaseloste

Päivitetty: 22.11.2021

1. Rekisterinpitäjä: Pro Valkjärvi ry.
Tietosuojavastaava on Pro Valkjärvi ry:n rahastonhoitaja
Sähköposti: Katso yhdistyksen kotisivuilta www.provalkjarvi.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten sekä yhdistyksen edellisen vuoden jäsenten henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sekä yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lakisääteiseen tarpeeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilötietojen säilytys: Yhdistyksen tietokannassa, käytännössä ulkopuolisilta suojatulla tilillä pilvipalvelussa sekä tiedostona niiden hallitusten jäsenten koneilla, joilla on tarve käsitellä tietoja.
Jäsenrekisteri sisältää:
•Jäsenten etu- ja sukunimet, osoitteet, puhelinnumerot,
sähköpostiosoitteet, sekä tieto jäsenmaksun maksamisesta.
Hallituksen kokousten ja vuosikokousten pöytäkirjat (tiedostoina) sisältävät:
● Osallistujien etu- ja sukunimet
Tiedot pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla sitä mukaa kuin niihin tulee muutoksia.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Yhdistys kerää jäsenistään ja muista toimintaan osallistuvista vain yhdistystoiminnan ja tiedottamisen kannalta välttämättömät tiedot.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva Yhdistyksen tietokantaa jaetaan niille hallituksen jäsenille, joilla on tarve käsitellä jäsenten tietoja. Aktiivisimmin tietoja tarvitsevat rahastonhoitaja ja sihteeri. Pääsy jäsenrekisteriin on myös puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Yksittäiset hallituksen jäsenet vastaavat siitä, että ulkopuoliset eivät pääse heidän kauttaan käsiksi yhdistyksen tietoihin.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Yksittäisten jäsenten yhteystietoja ei jaeta hallituksen ulkopuolisille yhdistyksen jäsenille eikä muille ulkopuolisille tahoille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
•Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
•Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita
•Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti
•Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen perusteHenkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan
kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Googlen GDPR-dokumentaatio: https://cloud.google.com/security/gdpr/

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen ja viimeisen jäsenmaksun maksamista seuraavan vuoden. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
•saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
•vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
•vaatia henkilötietojensa poistamista
•peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
•vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
•saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
•vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse. Voimassa olevat sähköpostiosoitteet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi käytettävien tiedonsäilytysmenetelmien, tiedonkeruutarpeiden, lainsäädännön tai yhteyshenkilön yhteystietojen muuttuessa.

14. Yhdistyksen tekemät toimenpiteet EU:n
tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi
•Hallituksen edustaja loi alustavan version tietosuojaselosteesta (tämä dokumentti) v. 2019
•Tietosuoja-asetuksen noudattamiseen liittyvistä toimenpiteistä sovittiin yhdistyksen kevätkokouksessa v. 2020
•Yhdistykselle nimettiin tietosuojavastaava 22.11.2021

•Dokumentti laitettiin saataville yhdistyksen kotisivuille 11/2021.

Kevät- ja syyskokoukset to 22.10.20

Tervetuloa yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin torstaina 22.10. klo 18 Klaukkalan työväentalo Männikköön (Kiikkaistenkuja 21).

Kokouspaikaksi on tällä kertaa valittu kohde, jossa on melko hyvin tilaa, jotta voimme pitää etäisyyttä toisiimme. Kokoukseen osallistujille on tarjolla myös maskit.

Tervetuloa!

Valkjärvi-soutujen tulokset 2019

Tämän vuoden kirkkovenesoutujen tulokset järjestyksessä:

Team Locals                      17.07

Nurmijärven Yrittäjät    17.28

Reserviläiset                     18.14

Cross fit Myrsky              18.31

Nukarin kylä                      19.03

Arkadian lukio                  21.15